A novai plébánia hivatalos honlapja

A ma is álló zalatárnoki Szent Anna plébániatemplom a korábbi, gótikus stílusú ferences templom megmaradt romjain épült fel 1755-ben, s többszöri átépítési, restaurációs munkálatok eredményeképp nyerte el mai barokkos jellegű formáját és díszítését.

Hogy mi lehetett az 1504-i ferences tárnoki templomnak a védőszentje és így főoltárának a képe adatok hiányában nem tudjuk, csak valószínűsíthető, hogy a templom védőszentje Szűz Mária lehetett. Az 1755 évi újraépítéskor a templomot – talán épp Padányi Bíró Márton püspök kérésére – a veszprémi egyházmegye égi pártfogójáról, Szent Annáról nevezték el. 1755 óta a főoltár képe mindig Szent Anna volt.

A főoltár Kiss Kálmán plébános renovációja idején, 1926-ban nyerte el mostani alakját. A jelenlegi szép Szent Anna freskóképeket, amelyek triptochonszerűen foglaják el a főoltár mögötti nagy falfelületet Pesthy Sándor felkérésére 1955 májusában Laczkó Gyula pápai oklevéllel és párisi aranyéremmel kitüntetett baki festőművész készítette. Az egész falfelületet gipszkerettel határolta be. A körülhatárolt részt két közbenső gipszkerettel három részre osztotta. Ilyenformán Szent Anna életéből három mozzanatot örökített meg. Az első keretbe Mária születése, a másodikba Szent Anna bemutatja Máriát az Úrnak, a harmadikba Szent Anna halála került. A nagy felületen fekvő három festmény világos és változatos színeivel, továbbá a mozgalmas alakokkal és térhatásával a templom távlatát kitágította, szinte a templomot megnagyobbította.
A régi Szent Anna főoltárképet a templomhajó északi falára középre helyezték át.
Ugyanekkor került a kórus alá az addig a szentélyben lévő Fatimai Szent Szűz gipszmívű szobra, amely eredetileg a hegyi kápolna oltárképe lett volna. Laczkó festőművész a kórus alatti északi falon bájos tájképszerű hátteret készített a szobor részére.
Oldalt fogadalmi emléktáblák függnek.

Mellékoltára is volt a tárnoki templomnak legalább 1778 óta. A forrásokból tudunk egy Szent György mellékoltárról, amelyet 1904-ben, Szilner József plébános alatt megszüntettek. Helyette akkor két mellékoltárt állítottak: jobb oldalról Jézus Szentséges Szíve, balról pedig a lourdes-i Szűzanya oltára áll. Mindkettőt a szombathelyi Hackenast cég építette, azóta többször is tisztították és aranyozták őket. Ugyanekkor kerül a templomba Szent József és Szent Vendel szobra.

A mai kórus az 1748-i veszprémi hivatalos egyházlátogatáskor még nem, 1777-ben viszont már szerepel. Így joggal valószínűsíthető, hogy az 1755-ben megújított templomban készítették a mai kórust, amely azóta is áll.

1778-ban még nem volt a templomnak orgonája, 1801-es forrásokban viszont már szerepel. Az orgonát, mint a játszóasztal belső homlokzata mára erősen lekopott nagy aranyos gótbetűkkel mutatja: „Tausz Antal Németh Sz: Miháyon készítette”, de évszám nem található rajta. 1778 és 1801 között kellett készülnie. Szerkezete a regiszterek elvásott feliratai miatt nehezen tekinthető át. A kántor háta mögött, az ogonatesten fellelhető feljegyzések szerint többször javították: először 1832-1836-ban, majd 1900-ban ("1900. VII/20 Spizsikly (?) Jenő orgonakészítő segéd Szombathely" és "Mántirúsevits  Jenő Gögymn.zoszt.tam. (?) 1900.jul.24.d.u.") , 1912-ben ("Gergye József orgonaépítő 1912. év január (?) 8án"), 1926-ban ("1926.XII/1én Szombathely"), 1941-ben. Napjainkban 2002 körül került megszűntetésre az orgona lábbal történő fujtatási lehetősége is apró javítások mellett, majd több napos alapos felújítását hajtotta végre Márffy Dezső vasvári kántor úr 2014. áprilisában: az orgona kitisztításra, újrahangolásra, a sípok tisztításra, a homlokzati sípok festésre kerültek, a játszóasztal festése, billentyűzete javításra, megújításra került. Maga az orgona hazánkban egyedülálló, hisz ez az egyetlen működő orgona ebből a típusból.  Egy manuálos és 10 változatú, a pedál 5 változatú.

A ferences templomnak feltehetően fából készült tornya lehetett, melyből az 1700-as évekre nem maradt semmi. 1755-ben a templom mellé ugyancsak fából készült haranglábat helyeztek, mely az 1800-as évek második felére újra nagymértékben tönkrement. Ekkor, az 1871-1874-es nagy restaurációkor jött létre a ma is álló torony. A templom bejáratánál épült, elég szűk, de parkírozott térrel. A torony alatt foglal helyet a kicsiny templomelőcsarnok, amelyben a néhány éve elhelyezett világháborús tablót találjuk, illetve ide lógnak le a harangkötelek. A korábbi harangokat az első világháborúban elszállították hadi célra. Csak a 330 kg-os Szent Anna maradt meg. Kiss Kálmán helyettük hozatta az 556 kg-os Nagyasszonyt és a 156 kg-os Páduai Szent Antalt. Ez utóbbit a második világháborúban elvitték, de kalandos úton végül sikerült visszaszerezni. A Nagyasszony, Szent Anna és Szent Antal harangok ma is megvannak és a legszebb harang-akkordot alkotják: G, B, D összhangban.

Már az 1777-i veszprémi egyházmegyei összeírásban szerepel a templom sekrestyéje, amelynek hosszúkás és szűk, a templom szentélyének északi falához tapadó alakja azt engedi következtetni, hogy falainak résztöredékei 1755-ben adva voltak. Az oratórium – ha nem maradvány a régi kolostorból – akkor a Deák család kezdeményezésére épülhetett. A sekrestye téglával van kirakva, 15 ember fér el benne.

A szószékről már 1777-től folyamatosan tudunk, többször is restaurálják.

A jelenlegi padok Szilner plébános 1904-i nagy restaurációjakor kerültek a templomba. A keresztkút 1801 után kerül a templomba. Ugyancsak 1801-től találunk hivatkozást a tabernákulumra és az öröklámpára is. 1904-ben aranyozták és tisztították a tabernákulumot, melynek ekkor egy nagy ajtója van. A főoltárra kerül két kicsi és négy nagy gyertyatartó. Fenn állott térdeplő helyzetben két angyal. 1926-ban Kiss Kálmán alatt kapja a főoltár mostani alakját. A tabernákulum két ajtóval lesz ellátva és legfelül a hétpecsétes könyvön fekvő Báránnyal. 1955-ben Pesthy Sándor a tabernákulumról levette a trónust, magát a tabernákulumot oldalra helyezte, míg a főoltárra egy újat készíttetett, ugyancsak ekkor kerül a főoltárra a 6 db. bronzgyertyatartó és a trónusra négy.

Az 1801-es összeírás szerint van egy kriptája a templomnak a főoltár előtt, mely a Deák famíliához tartozik. 1904-ben az általános templom-javításnál – amikor a padlózat tégla helyett cementkockákat kapott – eltüntették a kripta lejáratát is. Az így felszabadult kriptát elzáró kőlapot leteszik a főút felőli feljáró első lépcsőjének. A kripta 1904 óta megközelíthetetlen, sőt a lejáratát sem lehet biztosan tudni hol volt.
 

* Forrás: P. Takács J. Ince - A Zalatárnoki Szent Anna Plébánia és községei története, 1956.

Hungarian Chinese (Traditional) Croatian English French German Italian Slovak Slovenian

BONUM TV

Idöjárás

Felhőkép

Egyes tartalmak megtekintéséhez az Acrobat Reader innét szabadon letölthető!

Keresés


Copyright © 2008-2014. All Rights Reserved.